Portal Türk-İslam Tarihi

Hoşgeldiniz <3

DevOtağ is a developer platform with a number of enhancements shared for various Android devices. Become a member and benefit from the contents!

DevOtağ, çeşitli Android cihazlar için birtakım geliştirmeler paylaşılan bir geliştirici platformudur. Üye olun ve içeriklerden faydalanın!

Şimdi, Bir Dakikada Kayıt Olun!
Messages
33
Likes
41
#1


Türk İslam Tarihi
Türkler Talas Savaşı (751)ile İslamiyet Dinine geçmeye başlamışlardır.
Peki Talas Savaşında neler oldu? Biraz bahsedelim:
Talas Savaşı Abbasiler ile Çin arasında yapılan bir savaştır.Türkler Çini düşman gördükleri için Abbasileri desteklemişlerdir.
Bu savaşın sonucunda Türklerle Müslümanlar arasındaki ilişkiler gelişmiş; Türkler kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeye başlamışlardır.
Türkler neden İslamiyet'e geçti?
Sebep ve sonuçlara bakalım:
Sebepleri:
Türk gelenekleriyle İslam kurallarının bağdaşması.
Türklerdeki "Cihan hakimiyeti düşüncesi" ile cihat anlayışının benzerlik göstermesi.
Türklerdeki Gök Tanrı (Kök-Tengri) ile İslamiyet arasında benzerlik göstermesi.
başlıca sebepler bunlardır.
Sonuçları:
İslamiyet geniş alanlara yayılmıştır.
Haçlı saldırılarına karşı Türkler Müslümanları korumuştur.

İlk Müslüman Türk Devletlerine bakalım:
Orta Asya'da kurulanlar ve Mısır'da kurulanlar iki başlık altında inceleyelim:=KARAHANLILAR=
Saltuk Buğra Han döneminde İslamiyet'e geçmişlerdir.
İlk Türk-İslam eserlerini vermişlerdir.
Kutadgu-Bilig=Yusuf Has Hacip
Divan-ı Lugat-it Türk=Kaşgarlı Mahmut
Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi
Atabet'ül Hakayık=Edip Ahmet
Ulusçu (Milliyetçi) politika izlemişlerdir.Çünkü Türk bölgesinde kurulmuşlardır ve böylece Türkçe resmi dil ilan edilmiş,Uygur Alfabesi kullanılmış ve Han ve Kağan gibi ünvanlar kullanılmıştır.
Harzemşahlar tarafindan yıkılmıştır.


=GAZNELİLER=
Hindistana 17 sefer düzenlenmiştir.17 sefer düzenlenmesinde ki amaç İslamiyet'i yaymak ve ganimet elde etmektir.
Abbasi halifesi Şi Büveyhoğullarını baskısından kurtulmuşlardır.Gazneli Mahmut ünvanı vermişlerdir.
Gaznelilerin İslam dünyasında ki prestiji artmıştır.
Dandanakan Savaşı (1040) ile yıkılma sürecine girmişlerdir.
Yerli halk grubları tarafından yıkılmıştır.(1187)

=BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ=
Büyük Selçuklu Devleti'ni detaylı olarak inceleyeceğiz.Cünkü Anadolu'nun kapısını Türklere bu devlet sayesinde açılmıştır.Lafı fazla uzatmadan geçelim.
Dandanakan Savaşı ile tüm kurumlarıyla beraber devlet haline geçmişlerdir.
Bağdat seferi yapmışlardır.Abbasi halifesi yardım istemiştir.Yardım isteminin önemi Büyük Selçuklu Devleti'nin büyük devlet olduğunu gösterir.
Sonuçlarına bakacak olursak Tuğrul Beye Doğunun ve Batının Sultanı ünvanı verilmiştir.
Halifenin siyasi yetkileri azalmıştır.Laik devlet anlayışıyla bağdaşır.
Tuğrul Bey Halifenin kızıyla evlenmiştir.Kızıyla evlenmesindeki amaç siyasi gücü artırmaktır.
Anadolu'ya yerleşen Türk devletidir.
Anadolu'ya nasıl yerleşmişlerdir bunları tek tek açıklayalım.
1. Keşif seferleri yapmışlardır.(1015-1021) amacı ise Anadolu'yu tanımaktır.
2.Yıpratma seferleri yapılmıştır.Sonucunda Pasinler Savaşı yapılmıştır.
3.Yerleşme seferleri yapılmıştır.Sonucunda Malazgirt Savaşı yaşanmıştır (1071).Sonucunda Anadolu Türklere açılıp, beylikler oluşmuştur.
Beyliklerdeki komutanlara toprak verilip,Feodal yapı oluşmuştur.
Katvan Savaşı ile yıkılma süresine girmişlerdir.
Yıkılışını etkileyen sebepler
-Geniş sınırlara ulaşmıştır.
Türkmen isyanı çıkmıştır.Sebepi ise İran yönetici sayisi artmasıdır.İran yönetici sayısını artmasındaki sebepi ise merkezi otoriteyi koruma düşüncesidir.
-Bataniler zararlı çalışmalarıdır.Devlet adamlarına suikastler düzenlemiştir.
-Atabeylerin zararlı çalışmalarıdır.Meliklerin eğitimden sorumlu oldukları halde bağımsız hareket etmişlerdir.
-Veraset sisteminden kaynaklanan taht kavgaları çıkmasıdır.

TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE MEDENİYET
Devlet Yönetimi,Hukuk,Ordu,Ekonomi,Sosyal yapı son olarakta Eğitim ve Sanat alt başlıklarla inceleyeceğiz:
1.DEVLET YÖNETİMİ

Veraset sistemi uygulamıştır.
Hükümdarlar halifeden ''Mensur'' adı verilen onay vergisi almışlardır.Amacı monarşik gücü pekiştirmektir.
Devlet işlerinin görülüşüp karara bağlandığı divan kurulmuştur.
Gaza ve Cihat düşüncesi temel ilke olarak kabul edilmiştir.
Hutbe okuma bağımsızlık sembolü kabul edilmiştir.

2.HUKUK

Birlik sağlanamamıştır.Sebepleri ise Şeri hukuk sisteminin olması,Müslümanlarla Gayrimüslümlerin farklı hukuk kurallarının uygulanması,Dinsel hukuk uygulanmıştır.
Şeri hukuk uygulanmıştır.Şeri hukuk kurallarının özelliklerine bakalım:
Dine dayalıdır.
Kadılar tarafından uygulanır.
Başında ''Kadılkubat'' bulunur.
Örfi hukuk kuralları uygulanmıştır.Örfi hukuk kurallarının özelliklerine bakalım:
Törenin devamı sayılır.
Zamana ve şartlara göre değişebilir.

3.ORDU

Hassa ordusu kurulmuştur.Hassa ordusu sarayın güvenliğini sağlarlar.Maaş alırlar.Genellikle esir çocuklardan oluşur.
İkta ordusu kurulmuştur.Türklerden oluşur.Atlı askerlerdir.Maaş almazlar
Donanma ordusu kurulmuştur.Deniz ordusudur.

4.EKONOMİ

Devletin en önemli kaynağını vergiler oluşturur.Peki bu vergiler nelerdir?Bahsedelim:
Öşür Vergisi:Müslümanlardan ürün karşılığı alırlar(1/10)
Haraç Vergisi:Gayrimüslümlerden asker karşılığı alınır.
Ticaretin gelişmesi için çalışmalar yapılmıştır.Peki çaliışmalar nasıl yapılmıştır?
Kervansaraylar kurulmuş,liman şehirleri alınmış,vergiler düşürülmüştür.
Ahi teşkilatı kurulmştur.
Esnaf teşkiatıdır.
Mesleki eğitim vermişlerdir.
Üretilen malların kalitesini,fiyatını ve mallarını belirlemişlerdir.
Toprağın verimli kullanılması amacıyla toprak bölümlere ayrılmıştır.
Miri toprak: devlete ait toprak
Mülk toprak:Kişilere ait toprak
Vakıf toprak:Gelirleri vakıflara ayrılan topraklardır.

5.SOSYAL YAPI

Sınıf farklılıkları görülmemiştir.
Ekonomik faaliyetlere göre halk üçe ayrılmıştır;
Şehirler,Köylüler,Göçebeler

6.EĞİTİM ve SANAT

Medreseler açılmıştır.Müslüman çocuklar medreselerde eğitim görürler.
Pozitif,Dini ve Sosyal Bilimler öğretilir.
Resim ve Heykelcilik gelişmemiştir.Çünkü İslam Dini resmi heykeli yasaklamıştır.Sonucunda Minyatür sanatı gelişmiştir.Resimler yapılırken perspektif dikkate alınmaz.
Mimaride önemli gelişmeler yaşanmıştır.
Sonucunda Camiler,Medreseler,Külliyeler,Türbeler,Çeşmeler inşaa edilmiştir.
 
Last edited:
Top
Lütfen Javascript'i etkinleştirin!Javascript'i etkinleştirin!
"